ОПИСАНИЕ


Програмата е създадена, за осигуряване на по-високо качество на обучението в реална работна среда на учениците от дуалната форма на обучение и необходимостта да бъдат повишени методическите и педагогически умения на наставниците в предприятията, с което да се гарантира ефективността на практическото обучение на учениците.

С настоящата програма обучаваният наставник придобива общи знания и практически умения по методика на обучението на възрастни и подрастващи на работното място. Той се запознава с нормативната база и общите условия на обучение във фирмата, както и с успешни европейски практики. Обучаваният наставник получава знания и придобива умения за самостоятелно планиране на обучението на работното място, за подготовка, провеждане, контрол и оценяване на учебния процес, както и допълнителни социални умения, свързани с правилна комуникация с обучаваните, избягване / управление на конфликти, умения за насърчаване на ученето и мотивация на обучаваните за учене и труд, свързани с гарантиране успеха на обучението.

Учебната програма е съобразена с чл. 17, ал. 3 от Закона за професионално образование и обучение и утвърдената със Заповед № РД 09-997/02.04.2019 г. на Министър на образованието и науката учебна програма за обучение на наставници по дуалната система на обучение.


Актуални и предстоящи обучения

Уважаеми партньори,  Стартира записване за дистанционно обучения с ваучери

ОБУЧЕНИЕ ЗА БАЗОВО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
(НИВА 1-2 ОТ DigComp 2.1)  – 55 учебни часа

ОБУЧЕНИЕ ЗА СРЕДНО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
(НИВА 3-4 ОТ DigComp 2.1) – 45 учебни часа

ТЕСТ за ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВО: ТУК

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ можете  да направите ТУК

Очакваме ви!