ОПИСАНИЕ


Програмата е създадена, за осигуряване на по-високо качество на обучението в реална работна среда на учениците от дуалната форма на обучение и необходимостта да бъдат повишени методическите и педагогически умения на наставниците в предприятията, с което да се гарантира ефективността на практическото обучение на учениците.

С настоящата програма обучаваният наставник придобива общи знания и практически умения по методика на обучението на възрастни и подрастващи на работното място. Той се запознава с нормативната база и общите условия на обучение във фирмата, както и с успешни европейски практики. Обучаваният наставник получава знания и придобива умения за самостоятелно планиране на обучението на работното място, за подготовка, провеждане, контрол и оценяване на учебния процес, както и допълнителни социални умения, свързани с правилна комуникация с обучаваните, избягване / управление на конфликти, умения за насърчаване на ученето и мотивация на обучаваните за учене и труд, свързани с гарантиране успеха на обучението.

Учебната програма е съобразена с чл. 17, ал. 3 от Закона за професионално образование и обучение и утвърдената със Заповед № РД 09-997/02.04.2019 г. на Министър на образованието и науката учебна програма за обучение на наставници по дуалната система на обучение.


Актуални и предстоящи обучения

Уважаеми партньори, предлагаме ви  разнообразие от обучителни програми и курсове, които ще ви вдъхновят и помогнат да продължите да се развивате и усъвършенствате уменията на преподаване.

Отворени за записване обучения:

Дигитална раница – 30.09 от 9 часа

Mozabook – 07.10 от 9 часа