ОПИСАНИЕ


Какво представляват обучителните трудност, кое ги причинява, кои ранни маркери трябва да наблюдаваме, за да помогнем на детето и ученика да се справя все по-успешно и какъв специфичен стил на взаимодействие, преподаване и работа с децата да имаме – на всички тези въпроси ще получите отговори на тематичното обучение по темата.

Целта на тази тема е да насочи вниманието към важността на инклузивното образование и начините, по които педагозите и специалистите в образованието могат да подпомогнат децата със СОП в техния образователен път. Програмата има за цел да предостави на участниците необходимите знания, умения и стратегии за работа с този вид ученици, за да им се осигури индивидуална подкрепа и възможност за успешно учене и развитие.

Значителният ръст на учениците с хиперактивност и дефицит на внимание в училищата изисква специален подход на образователните институции за работа с тях. Програмата е насочена към учители, които желаят да повишат своите професионални компетентности в ежедневната си работа с ученици с хиперактивно поведение. Работата с ученици с хиперактивност и дефицит на внимание изисква специален подход и програма, която да отговаря на техните потребности, да им помага да се съсредоточат, да контролират поведението си и да постигнат по-добри учебни резултати. Специалните педагогически стратегии и методи на работа с хиперактивни ученици имат за цел да подобрят академичният успех, поведението и самодисциплината им, като същевременно се подпомага развитието на придобитите знания и умения и ефективната комуникация с тях.

Целта на програмата е да повиши информираността, знанията и уменията на педагозите в работата им с деца с обучителни затруднения, да ги направи по-наблюдателни и сензитивни в посока ранно идентифициране на сигнали, показващи вероятни трудности в обучителния процес и да начертае нов комплексен подход за подкрепа и приобщаване на затрудняващи се деца.


Актуални и предстоящи обучения

Уважаеми партньори,  Стартира записване за дистанционно обучения с ваучери

ОБУЧЕНИЕ ЗА БАЗОВО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
(НИВА 1-2 ОТ DigComp 2.1)  – 55 учебни часа

ОБУЧЕНИЕ ЗА СРЕДНО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
(НИВА 3-4 ОТ DigComp 2.1) – 45 учебни часа

ТЕСТ за ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВО: ТУК

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ можете  да направите ТУК

Очакваме ви!