ОПИСАНИЕ


Програмата за развитие на социални умения има за цел да помогне на учителите да създадат добри условия за качествена адаптация и социализация на учениците в образователната среда. Социалните умения са специфични компетентности, които ни помагат да взаимодействаме ефективно с другите хора; да приемаме и отстояваме себе си и решенията, които взимаме; да се адаптираме и работим успешно с останалите в групови проекти; да разбираме и управляваме своите собствени емоции, както и да уважаваме емоциите на другите и да проявяваме емпатия.
Социалните умения са от изключително значение за учениците, тъй като влияят върху поведението и самочувствието им, като развиват техните рефлексивни умения за решаване на проблеми и критично мислене, повишават личностното самопознание и самоосъзнатост, междуличностното взаимодействие и толерантното отношение към останалите.

Цел на програмата:

  • Придобиване на нови знания и умения за развитие на социалните и емоционални умения на учениците.
  • Използване на подходящи методи за предразполагане на учениците да опознават и приемат повече себе си, своите качества, достойнства и умения.
  • Подпомагане на учениците за развиват своите комуникативни умения, да се справят по – ефективно в конфликтни ситуации и да заявяват по – уверено личните си идеи и позиции.
  • Повишаване на качеството на учебния процес, чрез създаване на позитивен и подкрепящ климат в учебната среда.

Програма на Обучение

  • Емпатия и Толерантност към Различията – 2 часа – Разработване на умения за емпатия и толерантност чрез дискусии и упражнения, насочени към разбирането и уважаването на различията между учениците. Фокус върху приемането на разнообразието като сила.
  • Ефективна Комуникация и Благоприятно Взаимодействие с Останалите Учители – 2 часа – Модул, насочен към развитието на умения за ефективна комуникация и изграждане на благоприятни взаимоотношения с колегите. Практически стратегии за подобряване на комуникацията и сътрудничеството в училищната общност.
  • Развитие на Социални Умения при Учениците – 2 часа – Осигуряване на практически методи и техники за насърчаване и подкрепа на развитието на социални умения при учениците. Включване на интерактивни дейности, които стимулират комуникацията, сътрудничеството и емпатията.
  • Самопознание и Умения за Заявяване на Собствени Позиции и Избори – 2 часа – Разработване на умения за самопознание и самооценка, които улесняват учителите да формулират и защитават своите позиции и избори в професионален контекст. Упражнения за саморефлексия и увереност във вземането на решения.
  • Екипно Решаване на Казуси – 8 часа /неприсъствени/ – Активно участие в екипно решаване на реални казуси, насочени към развиване на умения за ефективно и конструктивно сътрудничество в училищна среда. Упражнения за развитие на критично мислене и способност за работа в екип.
Тази програма е предназначена да осигури на учителите цялостен подход за развитие на ключови социални умения, които са необходими за създаването на позитивна и ефективна образователна среда. Програмата комбинира теоретични знания с практически упражнения, за да обогати професионалния опит на учителите и да подобри учебния процес.


Актуални и предстоящи обучения

Уважаеми партньори,  Стартира записване за дистанционно обучения с ваучери

ОБУЧЕНИЕ ЗА БАЗОВО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
(НИВА 1-2 ОТ DigComp 2.1)  – 55 учебни часа

ОБУЧЕНИЕ ЗА СРЕДНО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
(НИВА 3-4 ОТ DigComp 2.1) – 45 учебни часа

ТЕСТ за ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВО: ТУК

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ можете  да направите ТУК

Очакваме ви!