ОПИСАНИЕ


Настоящата обучителната програма е насочена към подготовката на детските градини и училищата за инспектиране съгласно Закона за предучилищното и училищното образование и държавния образователен стандарт за инспектиране на детските градини и училищата.

Програмата включва преглед на ЗПУО в частта му, касаеща управлението на качеството, както и държавните образователни стандарти в областта на управлението на качеството и инспектирането. Специално внимание е обърнато на практическото изпълнение на разпоредбите и тяхното ефективно приложение в практиката. Представят се добри практики и модели на приложение.

Разглежда се същността, целите и организацията на инспектирането и връзката с качеството на образование; участниците в процеса на инспектирането; правилата, по които се осъществява инспектирането; дейностите и етапите в процеса на инспектиране на образователните институции; Акцентира се върху областите, критериите и индикаторите за инспектиране, както и върху оценката на качеството на предоставяното от детската градина или училището образование.

Целта на инспектирането е постигане на устойчивост на процесите за осигуряване на качество на предоставеното образование за успешна реализация на децата и учениците. Външната оценка на качеството на образованието установява в определен момент от дейността на образователната институция: степента на изпълнение на държавните образователни стандарти; удовлетвореността на участниците в образователния процес; условията, предпоставките, влиянието на външната среда, процесите и резултатите на образователната институция. Инспектирането е предвидено като положителна стъпка, която да позволи на детските градини и училищата непрекъснато да се ангажират със своето собствено развитие и служи за: взимане на по-добри управленски решения за повишаване на качеството на предлаганото образование и обвързаността му с процеса на самооценяване, като елементи на управлението на качеството на образованието; Инспектирането не е упражняване на контролни функции, нито спрямо ръководството на образователната институция, нито спрямо педагогическите специалисти. При инспектирането няма да се оценяват отделни деца/ученици и учители, няма да се прави рейтинг на детските градини/училищата. Оценява се качеството на предоставяното от детската градина/училището образование.


Актуални и предстоящи обучения

Уважаеми партньори,  Стартира записване за дистанционно обучения с ваучери

ОБУЧЕНИЕ ЗА БАЗОВО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
(НИВА 1-2 ОТ DigComp 2.1)  – 55 учебни часа

ОБУЧЕНИЕ ЗА СРЕДНО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
(НИВА 3-4 ОТ DigComp 2.1) – 45 учебни часа

ТЕСТ за ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВО: ТУК

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ можете  да направите ТУК

Очакваме ви!