Управление на качеството за образователните институции

Стандартът БДС EN ISO 9001:2015 събира в себе си най –доброто от световната практика по отношение на управление на качеството при предоставяне на обучителната услуга. Последователни и предсказуеми резултати се постигат по-ефикасно и ефективно, когато дейностите се разбират и управляват като взаимосвързани процеси, които функционират като свързана система.

Основните ползи от прилагането на БДС EN ISO 9001:2015 са:

  • Осигуряване на ред и яснота, последователност и конкретни отговорности за управление на процесите и тяхното практическо прилагане;
  • Повишена заинтересованост на ръководството в системата за управление и вземане на решения основани на анализ;
  • Ясно дефинирани рискове в организацията, тяхното управление с цел минимизиране на тяхното въздействие чрез прилагане на разписани мерки;
  • Намаляване на документооборота и съчетаване с изискванията на системата за финансов контрол;
  • Имидж сред заинтересованите страни и партньорски организации.


Важно съобщение

Уважаеми партньори, изключително сме развълнувани да обявим стартирането на нашия нов уебсайт!

Със своя свеж дизайн, подобрени функционалности и пълен списък с услуги, чувстваме, че нашият нов уебсайт дава ясно послание за това кои сме, какво правим и на какво сме способни.