ОПИСАНИЕ


С тази програма представяме един новаторски стил на преподаване на педагозите,  чувствайки се комфортно в дигитална среда да насърчават, мотивират и провокират творческия и изследователски потенциал у  учениците. С оглед засилване на връзката между училището и работодателя в дуалната система на обучение и новата роля на учителите в този процес се акцентира върху уменията за  въвеждане на  нови методи за търсене на ресурси, обмяна на идеи,  практики и опит, включително извън страната, конкретно приложими, даващи резултатност и надграждайки уменията им. Създаване на партньорства по света с организации, бизнеси и училища. Популяризиране на дейностите и маркетинг. Как да инициираме и поддържаме партньорства  между работодателя, наставника и обучаващата институция. Как да подпомогнем  методическата работа на учителите по професионална подготовка и наставниците.

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО

Чрез промяна на модела на обучение, се измества фокуса към ученика с решаване на реални практически казуси и в смесена среда и работа в екип. Използвайки многобройните ресурси от мрежата учениците ще умеят да намират необходимата и полезна информация, да преговарят и представят и защитят казуса си. Мотивация и самомотивация, мотивиращи срещи. Развиване на умения за делово общуване. Какви качества да развиваме у учениците, изграждайки ги уверени и компетентни млади хора.

Новата роля на учителя – консултираща и насочваща, мотивираща и подкрепяща.

Начинът това да стане е чрез обучение на преподавателите за създаване и работа в онлайн и традиционна проектно и проблемно базирана среда и умело ръководене на процеса с цел осигуряване на качествено професионално образование. Изграждане на умения за непрекъснато надграждане на професионалните компетентности при учителите в контекста на изучаваното учебно съдържание по съответния учебен предмет.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

24 академични часа, от които 8 лекционни + 8 работа по самостоятелно задание + групов интердисциплинарен проект по приложим практически казус + 8 часа практиум в бизнес среда /партнираща фирма/.

* Дати и начин на провеждане за обучение – След съгласуване  с директора


Актуални и предстоящи обучения

Уважаеми партньори,  Стартира записване за дистанционно обучения с ваучери

ОБУЧЕНИЕ ЗА БАЗОВО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
(НИВА 1-2 ОТ DigComp 2.1)  – 55 учебни часа

ОБУЧЕНИЕ ЗА СРЕДНО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
(НИВА 3-4 ОТ DigComp 2.1) – 45 учебни часа

ТЕСТ за ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВО: ТУК

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ можете  да направите ТУК

Очакваме ви!