ОПИСАНИЕ


Програмата е създадена, за да отговори на необходимостта от непрекъснато актуализиране и надграждане на работата на педагозите в синхрон с бързопроменящата се среда за обучение, така че да могат да развиват и прилагат все повече умения и практики при оценяване на обучаемите в дуална форма за обучение. Разглеждат се различни успешни модели, споделят се новостите касаещи оценяването и формиращото оценяване.

Приоритетно са застъпени новостите във формиращо оценяване при дуална форма на обучение. Овладяване на умения за прилагане на различни подходи и техники при оценяването, така че да има проследимост в индивидуалното развитие и постигнатите резултати на всеки ученик. Полезни иновативни практики от световния опит при оценяване в новата реалност.

Акцент върху развиване и комплексно оценяване както на усвоените академични знания така и на развитите умения и компетентности на учениците.

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО

Настоящата програма  има за цел да въведе различни подходи при оценяването и сподели опит и работещи нови модели от световните практики. Учителите да бъдат по гъвкави прилагайки ги при работа в дуалното обучение. Използване на широк спектър от възможности и ресурси, така че да се използват различни подходи за комплексното оценяване на ключовите умения на ученика. Фокусът е върху по-активно ангажиране на учениците, а ролята на учителят като консултант и медиатор.

МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ

Обучението се провежда чрез комбинация от обучителни методи и най-вече чрез реално практическо използване на различни инструменти и въвежда ключови знания и умения, необходими за подобряване на оценяването. Програмата се адаптира се към конкрретния екип учители и техните реални казуси. На обучаемите се представя серия от приложения и нови модели, така че всеки да намери най-добрия приложим в практиката. В обучителния процес се симулират учебни ситуации и казуси, изготвят се конкретни решения. Работа по екипи, дискусия, презентиране и обосновка на избора.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

24 академични часа, от които 8 лекционни + 8 работа по самостоятелно задание + групов интердисциплинарен проект по приложим практически казус + 8 часа практиум в бизнес среда /партнираща фирма/.


Актуални и предстоящи обучения

Уважаеми партньори, предлагаме ви  разнообразие от обучителни програми и курсове, които ще ви вдъхновят и помогнат да продължите да се развивате и усъвършенствате уменията на преподаване.