ОПИСАНИЕ


Програмата е създадена, за да отговори на необходимостта от непрекъснато актуализиране и надграждане на работата на педагозите в синхрон с бързопроменящата се среда за обучение, така че да могат да развиват и прилагат все повече умения и практики при оценяване на обучаемите в дуална форма за обучение. Разглеждат се различни успешни модели, споделят се новостите касаещи оценяването и формиращото оценяване.

Приоритетно са застъпени новостите във формиращо оценяване при дуална форма на обучение. Овладяване на умения за прилагане на различни подходи и техники при оценяването, така че да има проследимост в индивидуалното развитие и постигнатите резултати на всеки ученик. Полезни иновативни практики от световния опит при оценяване в новата реалност.

Акцент върху развиване и комплексно оценяване както на усвоените академични знания така и на развитите умения и компетентности на учениците.

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО

Настоящата програма  има за цел да въведе различни подходи при оценяването и сподели опит и работещи нови модели от световните практики. Учителите да бъдат по гъвкави прилагайки ги при работа в дуалното обучение. Използване на широк спектър от възможности и ресурси, така че да се използват различни подходи за комплексното оценяване на ключовите умения на ученика. Фокусът е върху по-активно ангажиране на учениците, а ролята на учителят като консултант и медиатор.

МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ

Обучението се провежда чрез комбинация от обучителни методи и най-вече чрез реално практическо използване на различни инструменти и въвежда ключови знания и умения, необходими за подобряване на оценяването. Програмата се адаптира се към конкрретния екип учители и техните реални казуси. На обучаемите се представя серия от приложения и нови модели, така че всеки да намери най-добрия приложим в практиката. В обучителния процес се симулират учебни ситуации и казуси, изготвят се конкретни решения. Работа по екипи, дискусия, презентиране и обосновка на избора.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

24 академични часа, от които 8 лекционни + 8 работа по самостоятелно задание + групов интердисциплинарен проект по приложим практически казус + 8 часа практиум в бизнес среда /партнираща фирма/.


Актуални и предстоящи обучения

Предстоящи онлайн обучение –

  • Дигитална раница – път към съвременното обучение. Създаване на учебно съдържание – НОВО!

10.06-от 9 до 13 часа

Повече информация и записване: https://nec-bg.com/courses/digital-backpack-modern-learning/

  • Езикът на успеха: НЛП техники за ефективни презентации – НОВО!

17.06 – от 9 до 12 часа

Повече информация и записване: https://nec-bg.com/courses/nlp-techniques-for-effective-presentations/