ОПИСАНИЕ


Анотация

Темата показва нов модел на преподаване, където наред с академичните знания се развиват и социалните компетемтности, така че ученикът да бъде активен и ангажиран в часовете, а учителят медиатор и насочващ. Комбинация на работа в екип, soft skills, активно учене и умения на 21 Век. Крайната цел е да подготвим младите хора за собствения им живот, където намират проблемите за възможности.

На обучаемите ще се представя нова актуална информация и опит от нови разработени модели по света, серия от приложения и ресурси, до които ще имат достъп и което ще даде увереност за демонстрация на живо по време на работата им.
В обучителния процес се симулират учебни ситуации и казуси, изготвят се конкретни решения. Тренинга е центрирано около обучаемите учителите и поощрява изразяването на собствен опит и преобразуването му чрез новите технологии и добрите практики в образованието. Приложението на новите образователни инструментите се въвеждат частично от лектора, а обучаемите сами разкриват пълния потенциал на съответния инструмент. Всяка част от обучителния процес е придружена с практически упражнения и дискусии.
Чрез многобройните ресурси от мрежата учениците ще умеят да търсят решения и намират полезната информация, да преговарят и представят и защитят аргументирано казуса си. Начинът това да стане е чрез обучение на преподавателите за създаване на  проблемно базирана среда и умело ръководене на процеса, като фасалитатори.

Споделяне на полезни модели от световни практики

  • От виртуална и добавена реалност, образователни игри, до дронове и роботи, преподавателите от 21-ви век – нови и невероятни пътеки в преподаването и ученето с подобрени технологии. Иновативни начини за повишаване на ангажираността на учениците.
  • Проектно и проблемно ориентирано обучение в хибридна среда – създаване на качества необходими за бъдещето на учениците.

Саморегулираното обучение

  • Учениците са проактивни в своя подход на обучение, който е от съществено значение както в офлайн, така и в онлайн класната стая, за да мислят положително и да ги овластяват в развитието на умения за учене през целия живот.
  • Как преподавателите да създават бъдещето на свързаното обучение, използвайки най-новите технологии и иновативни подходи.

Цели на програмата

Чрез промяна на модела на обучение настоящата програма има за цел да постигне:
• изместване на фокуса към ученика с решаване на реални практически казуси и в онлайн среда и в екип, учителят в ролята на медиатор – консултиращ, насочващ и подкрепящ
• формиране у обучаемите на определена система от знания, умения и компетенции, приложими в ежедневието и стимулиращи личностното развитие
• постигане по-високо ниво на развитие на способностите за самообучение и творческо прилагане на наличните знания и информация; проучване, изследване и самостоятелност на учениците.


Актуални и предстоящи обучения

Уважаеми партньори,  Стартира записване за дистанционно обучения с ваучери

ОБУЧЕНИЕ ЗА БАЗОВО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
(НИВА 1-2 ОТ DigComp 2.1)  – 55 учебни часа

ОБУЧЕНИЕ ЗА СРЕДНО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
(НИВА 3-4 ОТ DigComp 2.1) – 45 учебни часа

ТЕСТ за ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВО: ТУК

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ можете  да направите ТУК

Очакваме ви!