ОПИСАНИЕ


Анотация

Темата показва нов модел на преподаване, където наред с академичните знания се развиват и социалните компетемтности, така че ученикът да бъде активен и ангажиран в часовете, а учителят медиатор и насочващ. Комбинация на работа в екип, soft skills, активно учене и умения на 21 Век. Крайната цел е да подготвим младите хора за собствения им живот, където намират проблемите за възможности.

На обучаемите ще се представя нова актуална информация и опит от нови разработени модели по света, серия от приложения и ресурси, до които ще имат достъп и което ще даде увереност за демонстрация на живо по време на работата им.
В обучителния процес се симулират учебни ситуации и казуси, изготвят се конкретни решения. Тренинга е центрирано около обучаемите учителите и поощрява изразяването на собствен опит и преобразуването му чрез новите технологии и добрите практики в образованието. Приложението на новите образователни инструментите се въвеждат частично от лектора, а обучаемите сами разкриват пълния потенциал на съответния инструмент. Всяка част от обучителния процес е придружена с практически упражнения и дискусии.
Чрез многобройните ресурси от мрежата учениците ще умеят да търсят решения и намират полезната информация, да преговарят и представят и защитят аргументирано казуса си. Начинът това да стане е чрез обучение на преподавателите за създаване на  проблемно базирана среда и умело ръководене на процеса, като фасалитатори.

Какво ще предложи обучението?

  1. Иновативни методи за преподаване:
   • Проектно и проблемно ориентирано обучение.
   • Стимулиране на критическо мислене и креативност сред учениците.
   • Приложение на нови технологии и дигитални инструменти в учебния процес.
  2. Проектно базирано обучение с реални теми:
   • Разработване на проекти, които пряко свързват преподаваното в час с реалния живот и предизвикателствата на съвременния свят.
   • Учениците работят по практически задачи, които ги учат на приложими умения и знания, необходими за успешна кариера и личен живот.
  3. Индустрия 5.0 и уменията на бъдещето:
   • Сериозен акцент върху развитието на ключовите умения, които ще са необходими за успешна реализация в Индустрия 5.0.
   • Развитие на уменията на бъдещето, а не само на специфични професии, за да подготвим учениците за динамичния свят, в който живеем.
  4. Цифрова и Зелена Икономика:
   • Обучението включва аспекти на Цифровата и Зелена Икономика, подготвяйки учениците за устойчиво развитие и дигитална трансформация.
  5. Актуализирани умения:
   • Нашето съдържание се обновява непрекъснато, за да включва най-новите тенденции и методи в образованието.
   • Участниците ще се запознаят с актуалните изисквания за уменията, които учениците трябва да развиват, за да бъдат конкурентоспособни както сега, така и в бъдеще.
  6. Мотивация и прилагане:
   • Обучението предлага стратегии за мотивиране на учителите да прилагат новите методи.
   • Конкретни примери и казуси, които илюстрират успешното внедряване на иновативни подходи.
  7. Екипна работа и адаптивност:
   • Развитие на умения за екипна работа както сред учителите, така и сред учениците.
   • Подготовка за справяне с бъдещи предизвикателства и адаптиране към промените в образователната среда.

Саморегулираното обучение

 • Учениците са проактивни в своя подход на обучение, който е от съществено значение както в офлайн, така и в онлайн класната стая, за да мислят положително и да ги овластяват в развитието на умения за учене през целия живот.
 • Как преподавателите да създават бъдещето на свързаното обучение, използвайки най-новите технологии и иновативни подходи.

Цели на програмата

Чрез промяна на модела на обучение настоящата програма има за цел да постигне:
• изместване на фокуса към ученика с решаване на реални практически казуси и в онлайн среда и в екип, учителят в ролята на медиатор – консултиращ, насочващ и подкрепящ
• формиране у обучаемите на определена система от знания, умения и компетенции, приложими в ежедневието и стимулиращи личностното развитие
• постигане по-високо ниво на развитие на способностите за самообучение и творческо прилагане на наличните знания и информация; проучване, изследване и самостоятелност на учениците.


Актуални и предстоящи обучения

Уважаеми партньори,  Стартира записване за дистанционно обучения с ваучери

ОБУЧЕНИЕ ЗА БАЗОВО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
(НИВА 1-2 ОТ DigComp 2.1)  – 55 учебни часа

ОБУЧЕНИЕ ЗА СРЕДНО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
(НИВА 3-4 ОТ DigComp 2.1) – 45 учебни часа

ТЕСТ за ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВО: ТУК

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ можете  да направите ТУК

Очакваме ви!