ОПИСАНИЕ


Програмата запознава учителите с потенциала на i-STEAM метода и развива компетенциите им в посока начините за интегриране на учебно съдържание с фокус към STEM предметни области или създаване и прилагане на ново учебно съдържание. Дава конкретни методически насоки за новостите по отношение на стила и методите на преподаване в i-STEAM среда.

Крайната цел на обучението е създаването на независими, компетентни и мотивирани учители, които със самочувствие и желание да обърнат класната стая, като поставят фокуса върху индивидуалността и потребностите на всеки ученик. Учителите получават знания как да насърчават, мотивират и провокират креативността и творчеството у учениците, чрез формиране на изследователски подход, критично мислене и самостоятелност при решаване на казуси, учене чрез преживяване.

Разглеждат се разнообразните съвременни и иновативни преподавателски подходи – геймификация, работа в екип, проектно и проблемно базирано обучение и други, които в допълнение към основните знания, развиват личността на учениците в емоционален и социален аспект, формират необходими умения за лесна адаптация в динамична среда.


Актуални и предстоящи обучения

Уважаеми партньори, предлагаме ви  разнообразие от обучителни програми и курсове, които ще ви вдъхновят и помогнат да продължите да се развивате и усъвършенствате уменията на преподаване.