ОПИСАНИЕ


Програмата запознава учителите с потенциала на i-STEAM метода и развива компетенциите им в посока начините за интегриране на учебно съдържание с фокус към STEM предметни области или създаване и прилагане на ново учебно съдържание. Дава конкретни методически насоки за новостите по отношение на стила и методите на преподаване в i-STEAM среда.

Курсът цели да обогати учителите с методи и подходи за създаване на динамична и стимулираща учебна среда, която да отговаря на индивидуалните потребности на всеки ученик. Фокусира се върху развитието на творчески и изследователски подходи при учениците, стимулиране на критичното мислене и самостоятелност.

Крайната цел на обучението е създаването на независими, компетентни и мотивирани учители, които със самочувствие и желание да обърнат класната стая, като поставят фокуса върху  учениците. Учителите получават знания как да насърчават, мотивират и провокират креативността и творчеството у учениците, чрез формиране на изследователски подход, критично мислене и самостоятелност при решаване на казуси, учене чрез преживяване.

Разглеждат се разнообразните съвременни и иновативни преподавателски подходи, които в допълнение към основните знания, развиват личността на учениците в емоционален и социален аспект, формират необходими умения за лесна адаптация в динамична среда.

Програма:

 1. Въведение в I-STEAM Образованието
  • Значението на интегрирането на изкуствата в STEM.
  • Преглед на съвременните тенденции в образованието и тяхното приложение в учебния процес.
 2. Създаване на Инновативно Учебно Съдържание
  • Техники за разработване на ангажиращи и интерактивни учебни материали.
  • Използване на цифрови инструменти и софтуер за обогатяване на учебния процес.
 3. Педагогически Практики за Динамична Среда
  • Стратегии за управление на класната стая и насърчаване на сътрудничеството между учениците.
  • Методи за адаптиране на учебния процес към различни стилове на обучение.
 4. Разработване на Умения за Бъдещето
  • Укрепване на уменията за критично мислене и решаване на проблеми.
  • Подготовка на учениците за бъдещи кариери в областта на науката, технологиите, инженерството, изкуствата и математиката.
 5. Оценка и Рефлексия
  • Методи за оценка на учебния процес и учебните постижения.
  • Рефлексия върху практиките за непрекъснато професионално развитие.

Програмата I-STEAM е насочена към създаването на стимулираща учебна среда, която насърчава учениците да изследват, експериментират и прилагат знанията си в реалния свят. Тя предлага на учителите възможността да разширят своите методики и да внесат иновации в образователния процес, осигурявайки подходяща подготовка на учениците за бъдещето.


Актуални и предстоящи обучения

Уважаеми партньори,  Стартира записване за дистанционно обучения с ваучери

ОБУЧЕНИЕ ЗА БАЗОВО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
(НИВА 1-2 ОТ DigComp 2.1)  – 55 учебни часа

ОБУЧЕНИЕ ЗА СРЕДНО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
(НИВА 3-4 ОТ DigComp 2.1) – 45 учебни часа

ТЕСТ за ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВО: ТУК

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ можете  да направите ТУК

Очакваме ви!