ОПИСАНИЕ


В обучението ще се запознаете с възможните причини за демотивацията при учениците, както и с начините, по които е възможно да се компенсират тези липси и да се предразположат и вдъхновят учениците за по – ефективно учене. Ще обърнем внимание на това как да организирате часовете си така, че учениците да се почувстват значими и ценени, както и да ги провокирате да откриват силните си страни и интереси, за да намират все повече смисъл в ученето и самообразованието си.

Цели на програмата:

  • подпомагане на педагозите в сформирането на положителна мотивация за учене у
    учениците;
  • създаване на социално – психологически условия за по – добър контакт с учениците,
    спомагащ за по – активното им включване в учебния процес;
  • усвояване на работещи механизми за засилване на интереса и ангажирането им по
    време на час.

Актуални и предстоящи обучения

Уважаеми партньори, предлагаме ви  разнообразие от обучителни програми и курсове, които ще ви вдъхновят и помогнат да продължите да се развивате и усъвършенствате уменията на преподаване.