Разработване на учебна документация

В курса се прави обзор на нормативните актове, регламентиращи разработването на учебна
документация. Представят се същността и характеристиките на различните видове учебна
документация. Разглежда се технологията и се провеждат практически занятия за
разработване на следните видове учебна документация: учебен план (училищен учебен план,
индивидуален учебен план), учебна програма, планиране на учебното съдържание по учебен
предмет, план-конспект на урок, изпитни материали (изпитни конспекти и критерии за
оценяване), портфолио на ученика и др.


Актуални и предстоящи обучения

Отворено е записването за курс “Как да мотивираме учениците да учат“. Повече информация и записване тук »