Развитие на комуникационните компетентности на педагогическите специалисти за работа в динамична среда – 1 кредит

Педагогическите специалисти са на „първа линия“ при възникване на нови предизвикателства и кризи – обществени, икономически, социални, образователно-
реформаторски и др. Това изисква от тях постоянно развиване и надграждане на комуникационните компетентности – в професионален и в личен план. Програмата на обучението акцентира върху практическото задълбочаване и развитие на тези умения и тяхното активно използване както в работата, така и в общуването с различни групи – вътре в институцията (колеги, екипи, родители, ученици), така и извън институциите (РУО, МОН, образователни и публични институции, общини, НПО, бизнес, партньори и други).

Програмата предлага интегриран подход за практическото развитие на комуникационните компетентности, необходими за успешната професионална
реализация на директорите, учителите и другите педагогически специалисти. Тя е насочена към подобряване на процеса на комуникация вътре и извън образователната институция и към усъвършенстване на личните умения.


Актуални и предстоящи обучения

Отворено е записването за курс “Как да мотивираме учениците да учат“. Повече информация и записване тук »