ОПИСАНИЕ


Педагогическите специалисти са на „първа линия“ при възникване на нови предизвикателства и кризи – обществени, икономически, социални, образователно-
реформаторски и др. Това изисква от тях постоянно развиване и надграждане на комуникационните компетентности – в професионален и в личен план. Програмата на обучението акцентира върху практическото задълбочаване и развитие на тези умения и тяхното активно използване както в работата, така и в общуването с различни групи – вътре в институцията (колеги, екипи, родители, ученици), така и извън институциите (РУО, МОН, образователни и публични институции, общини, НПО, бизнес, партньори и други).

Програмата предлага интегриран подход за практическото развитие на комуникационните компетентности, необходими за успешната професионална
реализация на директорите, учителите и другите педагогически специалисти.

Тя е насочена към подобряване на процеса на комуникация вътре и извън образователната институция и към усъвършенстване на личните умения. Комуникацията в училище е важен аспект в образованието, тъй като има активна роля при създаването на благоприятна и продуктивна образователна среда. Тя е ежедневен процес на обмен на информация, идеи и емоции между ученици, учители, родители и администрация. Общуването в училище насърчава развитието на уменията за слушане, говорене, споделяне и разбиране, подобрява адаптацията и социализацията и насърчава развитието на социални умения като сътрудничество, толерантност и решаване на проблемни ситуации.
Целта на обучението е да запознае участниците с най – съществените характеристики на комуникативния процес, които трябва да отчитаме, следваме и да се съобразяваме, за да имаме удовлетворителни и качествени отношения.
На какво ще обърнем внимание:

  • Кои са трудностите в процеса на взаимодействие и общуване между учители, ученици и родители
  • Как да станем по – активни участници в комуникативния процес
  • Какви добри подходи и практики за създаване на добър контакт и съдействие в междуличностната комуникация можем да споделим
  • За ефективна комуникация в училище е важно да се създаде атмосфера на доверие и отвореност, където участниците могат свободно да изразяват своите мисли и чувства, да бъдат внимателни към другите и да насърчават взаимното уважение и подкрепа.

Осъзнайте мощта на думите и станете майстор на комуникацията, която обогатява, вдъхновява и преобразява всяко образователно преживяване. Открийте как да преодолявате ежедневните предизвикателства в комуникацията и да насърчавате отворен и конструктивен диалог между всички страни.

Присъединете се към нас и научете:

  • Как да идентифицирате и преодолеете бариерите в комуникацията.
  • Техники за активно участие и постигане на значимо общуване.
  • Стратегии за изграждане на мостове между учители, ученици и родители.

С нашето обучение, Вие ще се въоръжите с инструментите необходими за развиване на ефективни социални умения, които подпомагат сътрудничеството, толерантността и успешното решаване на конфликти. Създайте среда на доверие и отвореност, където всеки глас се чува и цени.


Актуални и предстоящи обучения

Уважаеми партньори,  Стартира записване за дистанционно обучения с ваучери

ОБУЧЕНИЕ ЗА БАЗОВО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
(НИВА 1-2 ОТ DigComp 2.1)  – 55 учебни часа

ОБУЧЕНИЕ ЗА СРЕДНО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
(НИВА 3-4 ОТ DigComp 2.1) – 45 учебни часа

ТЕСТ за ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВО: ТУК

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ можете  да направите ТУК

Очакваме ви!