Обучение на наставници в педагогически и методически умения

Програмата е създадена, за осигуряване на по-високо качество на обучението в реална работна среда на учениците от дуалната форма на обучение и необходимостта да бъдат повишени методическите и педагогически умения на наставниците в предприятията, с което да се гарантира ефективността на практическото обучение на учениците.

С настоящата програма обучаваният наставник придобива общи знания и практически умения по методика на обучението на възрастни и подрастващи на работното място. Той се запознава с нормативната база и общите условия на обучение във фирмата, както и с успешни европейски практики. Обучаваният наставник получава знания и придобива умения за самостоятелно планиране на обучението на работното място, за подготовка, провеждане, контрол и оценяване на учебния процес, както и допълнителни социални умения, свързани с правилна комуникация с обучаваните, избягване / управление на конфликти, умения за насърчаване на ученето и мотивация на обучаваните за учене и труд, свързани с гарантиране успеха на обучението.

Учебната програма е съобразена с чл. 17, ал. 3 от Закона за професионално образование и обучение и утвърдената със Заповед № РД 09-997/02.04.2019 г. на Министър на образованието и науката учебна програма за обучение на наставници по дуалната система на обучение.Важно съобщение

Уважаеми партньори, изключително сме развълнувани да обявим стартирането на нашия нов уебсайт!

Със своя свеж дизайн, подобрени функционалности и пълен списък с услуги, чувстваме, че нашият нов уебсайт дава ясно послание за това кои сме, какво правим и на какво сме способни.